IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (04) 35 730073
  • (04) 35 779999 - 1900545461
  • (04) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Lịch Sự Kiện

31/08/2016GDT Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
31/08/2016DDV Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 250 đồng/CP
31/08/2016DDV Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 250 đồng/CP
30/08/2016DPR Trả cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
30/08/2016VE2 Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
30/08/2016VE2 Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
30/08/2016DPR Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
30/08/2016PEC Ngày GDKHQ Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 25:2
30/08/2016VE9 Giao dịch bổ sung - 927,448 CP
29/08/2016LGC Giao dịch bổ sung - 120,000,000 CP